Kurzy SSPÚ


Kurz Korózny inžinier 2025


Oznam: Presun termínu kurzu!

Termín kurzu sa presúva do roku 2025, o ďalších podrobnostiach budeme priebežne informovať.


Leták kurzu

V spolupráci so Spoločnosťou pre povrchové úpravy (SSPÚ) sa na Slovensku organizuje v roku 2025 na FCHPT STU v Bratislave kurz Korózny inžinier.
Dvojsemestrálny kurz prináša účastníkom vzdelanie v odbore korózie a protikoróznej ochrany.
Poldňové sekcie zahŕňajú základy anorganickej chémie a koróznych procesov, typy korózneho napadnutia, vlastnosti jednotlivých konštrukčných materiálov, postupy protikoróznej ochrany.
Dôraz sa kladie na aplikačnú časť kurzu, kde sa poslucháči zoznámia so žiarovými, galvanickými a organickými povlakmi, katódovou ochranou, koróziou v energetike, petrochémii, v betóne, v pôde atď.
Teoretická časť kurzu je zabezpečená pracovníkmi z akademickej oblasti (FCHPT STU v Bratislave, SAV v Bratislave a VŠCHT v Prahe).
Aplikačná časť kurzu je vyučovaná odborníkmi z praxe (SVÚOM, Pragochema, NALCO Champion ai.) Z celkových 120 hodín tvoria 104 hodín prednášky a 16 hodín praktiká.
Kurz sa koná vo štvrtok v trojtýždňovom intervale od januára do novembra 2024 od 9:00 do 17:00. Teoretická aj praktická časť sa uskutočňuje na FCHPT STU v Bratislave.
Ďalšie informácie ohľadom certifikácie Std-401 APC nájdete na webovej stránke APC:
Link na certifikáciu APC Std-401
Túto certifikáciu v súčasnosti vyžadujú niektoré štátne inštitúcie v ČR pre účasť vo verejnom obstarávaní, napríklad: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic (SŽDC).
Cena kurzu Korózny inžinier: 1500 € bez DPH alebo 36 000 Kč bez DPH
Cena za skúšku a certifikáciu: 500 € bez DPH alebo 12 000 Kč bez DPH

Ponuka množstevnej zľavy (pre 2 a viac účastníkov) - 10 % z uvedenej ceny kurzu.
Pre členov Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) a členov SSPÚ ponúkame zľavu - 5 %.
Pre získanie členstva v SSPÚ kliknite TU .
V prípade záujmu o získanie členstva v AKI kliknite TU.

Storno podmienky – do 7 dní pred otvorením kurzu 0%.Registrácia do kurzu prostredníctvom stránky AKI TU

Sylabus kurzu

Názov okruhu

Časť 1 (4x45 min)

Časť 2 (4x45 min)

Dátum

Deň 1 Základy anorganickej chémie a fyzikálnej metalurgie Anorganická chémia a teoretické základy Atóm, molekula, štruktúra jednoduchých anorganických zlúčenín. Oxidačný stav, príklady jednoduchých chemických rovníc (dôraz na interakciu kovov s prostredím). Komplexné zlúčeniny kovov. Ján Híveš (STU Bratislava) Náuka o kovoch Základné vlastnosti a štruktúra kovov. Kryštalografické chyby. Mechanické a fyzikálne vlastnosti kovov (deformácia). Druhy mechanického poškodenia kovov. Základná klasifikácia kovových materiálov železné, neželezné; ocele/zliatiny atď. Fázové diagramy (Fe-Fe3C, duralová zliatina, spájka atď.). Spracovanie kovov (odlievanie, tvárnenie, kalenie, vytvrdzovanie, zváranie atď.). Matilda Zemanová (STU Bratislava) 18.01.2024
Deň 2 Základy korózie kovov I Základy koróznych procesov Základy termodynamiky (potenciál - pH diagramy). Základy elektrochémie (elektrolyt, elektródové reakcie, prepätie, anóda, katóda, polarizačné krivky, rovnovážny a zmiešaný potenciál). Typy korózneho napadnutia. Elektrochemické správanie kovov (pasivita, aktivita, imunita, transpasivita). Vplyv parametrov prostredia. Ján Híveš (STU Bratislava) Hodnotenie korózie a korózne skúšky Prístupy k hodnoteniu odolnosti proti korózii a životnosti. Expozičné, zrýchlené a iné laboratórne testy. Skúšky soľnou hmlou, cyklické skúšky, skúšky kondenzáciou, UV degradácia. Elektrochemické metódy. Kombinácia s mechanickými skúškami. Normy. Matilda Zemanová (STU Bratislava) 01.02.2024
Deň 3 Základy korózie kovov II Korózia ocelí Uhlíková oceľ, nízkolegované ocele, žiaruvzdorné ocele, nehrdzavejúce ocele (triedy, výber). Klasifikácia, štruktúra, mechanické vlastnosti, konštrukčné vlastnosti, spracovanie, použitie, korózne správanie v bežných prostrediach, druhy korózneho poškodenia, metódy protikoróznej ochrany. Jan Stoulil (VŠCHT Praha) Korózia neželezných kovov a zliatin Zliatiny hliníka, medi, niklu, titánu, zinku a horčíka. Štruktúra, mechanické vlastnosti, konštrukčné vlastnosti, spracovanie, aplikácie, korózne správanie v bežných prostrediach, typy korózneho poškodenia, metódy protikoróznej ochrany. Galvanická korózia a kombinácia materiálov. Jan Stoulil (VŠCHT Praha) 15.02.2024
Deň 4 Povrchové úpravy a žiarové povlaky I Predúprava povrchu, pasivácia a konverzné povlaky Mechanická a chemická predbežná úprava povrchu. Tryskanie, hydrofinišovanie, omieľanie. Odmasťovanie, elektrolytické a ultrazvukové odmasťovanie, medzioperačná ochrana povrchu, atypické metódy čistenia povrchov, ťažko odmasťovateľné látky. Morenie, inhibítory morenia a tenzidy, kombinované operácie, morenie v alkáliách a hydridoch. Význam oplachovania. Konverzné úpravy, fosfátovanie, chromátovanie, bezchrómová pasivácia, anodická oxidácia, stabilizácia hrdze, utesnenie konverzných úprav, organosilány. Atypické metódy predbežnej úpravy (vysoký tlak vody, tuhý CO2, laser, plazma atď.). Legislatíva, normy. Údržba kúpeľa a environmentálne aspekty. Petr Szelag (Pragochema) Predbežná povrchová úprava pred konvenčnými PU technológiami. Možnosti galvanického pokovovania Technologické postupy chemických predúprav pred galvanickým pokovovaním, práškovým povlakovaním, kataforéznym lakovaním, žiarovým zinkovaním, vákuovými procesmi PVD, CVD, mikrolamelovými povlakmi, smaltovaním. Možnosti galvanického pokovovania, jednovrstvové povlaky, povlakové systémy, povlaky zliatin, amorfné kovy, kompozitné povlaky, duplexné povlaky, galvanické pokovovanie, pokovovanie plastov a nekovov. Petr Szelag (Pragochema) 07.03.2024
Deň 5 Povrchové úpravy a žiarové povlaky II Odolnosť galvanického pokovovania a alternatívnych povlakov proti korózii Mechanizmy degradácie katódových povlakov, dvojvrstvových a trojvrstvových niklových povlakov. Mikrodiskontinuálne chrómové povlaky. Mechanizmy degradácie anodických povlakov. Prehľad alternatívnych technológií povlakovania kovov a ich výhody a nevýhody: žiarové zinkovanie, metalizácia, mechanické zinkovanie, šerardizácia, PVD, IVD, CVD mikrolamelové povlaky, ako je Dacromet, zinkovo-silikátové a Zn-plnené laky. Petr Szelag (Pragochema) Žiarové povlaky a nástreky Dávkové a kontinuálne nanášanie. Tepelné striekanie. Proces žiarového zinkovania, vplyv parametrov procesu, chyby - preberanie výrobkov. Vlastnosti povlakov a metódy hodnotenia, korózna odolnosť povlakov pri rôznych podmienkach aplikácie. Zinkové povlaky zliatin ZnAl a ZnAlMg a ich použitie. Technológia jednotlivých procesov a ich vplyv na výsledný povlak. Ďalšie povrchové úpravy po nanesení povlakov za tepla. Normy. Kateřina Kreislová (SVÚOM) 21.03.2024
Deň 6 Galvanické povlaky Galvanické povlaky I Opis mechanizmu vylučovania kovov a zliatin a jeho uplatnenie v prevádzkovej praxi. Technologické požiadavky. Predúprava povrchu, procesy elektrolytického pokovovania (chemické niklovanie). Súčasné procesy galvanického pokovovania (pokovovanie meďou, niklovanie). Ladislav Obr (ČSPÚ) Galvanické povlaky II Súčasné galvanické procesy (chrómovanie). Tampónové pokovovanie. Základy analytickej kontroly galvanických kúpeľov. Ochrana povlakov a možné príčiny defektov a ich odstránenie. Normy. Technológia zavesenia. Ekologické aspekty, odpadové vody a ich likvidácia. Ladislav Obr (ČSPÚ) 11.04.2024
Deň 7 Organické povlaky Organické povlaky Závislosť predbežnej úpravy povrchu. Zloženie náterov. Typy polymérov a polymérnych spojív, ich vlastnosti. Degradácia polymérov. Spôsob aplikácie. Vlastnosti náterových systémov. Mechanizmy a hodnotenie degradácie. Normy. Ivan Hudec (STU Bratislava) Aplikácia a kontrola organických povlakov Technologický postup nanášania náterov - špecifikácia požiadaviek. Metódy aplikácie, klimatické podmienky aplikácie. Kvalitatívne požiadavky a ich meranie. Problémy vznikajúce pri aplikácii. Deštruktívne a nedeštruktívne skúšky. Kontrolné protokoly, kvalifikácia kontrolórov. Ivan Hudec (STU Bratislava) 02.05.2024
Deň 8 Katódová ochrana, Korózia alternatívnych nekovových materiálov Katódová ochrana, praktické aspekty katódovej ochrany a korózie spôsobenej bludným prúdom Princíp katódovej ochrany. Ochrana pomocou obetovaných anód a externého zdroja prúdu v kombinácii s inými typmi ochrany. Kritériá ochrany, kontrola stavu. Prvky systému katódovej ochrany (anódy, referenčné elektródy, zdroje). Aplikácie - skladovacie zariadenia, betón, morská voda. Princípy a príklady anódovej ochrany. Princíp korózie a ochrany proti bludným prúdom. Maroš Meliš (CASON CONSULTING, a.s.) Korózia alternatívnych nekovových materiálov Anorganické nekovové materiály (sklo, keramika, betón, spojivá, žiaruvzdorné nekovové materiály). Kompozity (rozdelenie, typy matríc a výstuže, vlastnosti). Chemické poškodenie. Matúš Žemlička (SAV) 16.05.2024
Deň 9 Ochrana proti korózii prostredníctvom úpravy prostredia a výberu materiálu, analýza rizík Ochrana proti korózii úpravou prostredia Korózia vo vodnom prostredí (faktory, zloženie vody, produkty korózie). Destimulácia, inhibícia. Používané chemikálie. Inhibítory odparovania. Aplikovaná inhibícia v energetike a teplárenstve. Fyzikálne parametre. Jan Macák (VŠCHT Praha) Ochrana proti korózii prostredníctvom výberu materiálu a ekonomika ochrany proti korózii Analýza rizík / Risk-Based Assessment (RBI) Proces identifikácie a hodnotenia rizík vyplývajúcich z prevádzky daného zariadenia, ich relatívne poradie. Definovanie a stanovenie priorít činností zameraných na jeho odstránenie alebo zmiernenie. Diskusia o metodike ALARP (As Low As Reasonably Practicable) a z nej vyplývajúcich zodpovednostiach jednotlivých zamestnancov a manažérov. Analýza niekoľkých poučných havárií. Václav Šefl (VŠCHT Praha) 30.05.2024
Deň 10 Atmosférická korózia, korózia v špecifických prostrediach Atmosférická korózia Špecifiká korózie v tenkom elektrolyte. Vplyv základných klimatických parametrov - vlhkosť, čas zvlhčenia a zrážky, teplota, oslnenie, plynné znečisťujúce látky, depozícia pevných častíc a aerosólov. Vplyv produktov korózie. Korózna odolnosť stavebných materiálov, mechanizmy napadnutia. Metódy protikoróznej ochrany. Meranie koróznej agresivity, korózne mapy, skúšky vonkajšej expozície, normy. Tomáš Prošek (VŠCHT Praha) Korózia v špecifických prostrediach (automobilový priemysel, ľudské telo, betón) Korózia v ľudskom organizme - špecifikácia agresivity prostredia, negatívne dôsledky koróznych procesov, interakcia materiálov prostredia. Korózia v automobilovom priemysle - požiadavky na koróznu odolnosť automobilových dielov a karosérií, postupy posudzovania koróznej odolnosti, prípadové štúdie. Korózia v leteckom priemysle - používané materiály a technológie. Tomáš Prošek (VŠCHT Praha) 26.09.2024
Deň 11 Konvenčná a jadrová energetika, korózia v chemickom a petrochemickom priemysle Konvenčná a jadrová energetika Procesy namáhania a poškodenia konštrukčných materiálov v zariadeniach energetického priemyslu. Mechanizmus špecifického poškodenia kovov v elektrárňach stimulovaného prostredím. Korózia v netypických prostrediach a menších zdrojoch energie. Špecifické typy poškodenia kovov v zariadeniach jadrovej energetiky. Maroš Halama (TU Košice) Korózia v chemickom a petrochemickom priemysle Korozivita ropy a jej kontaminanty. Korózia pri skladovaní ropy. Nízkoteplotné (korózia vo vodnom prostredí, korózne praskanie atď.) a vysokoteplotné (korózia nafténovými kyselinami, sulfidácia atď.) mechanizmy korózie pri spracovaní ropy a prístupy k jej prevencii. Martin Vosecký (NALCO Water) 11.10.2024
Deň 12 Korózia v betóne a v pôde, korózny monitoring Korózia v betóne a v pôde Korózia betónu - vlastnosti betónu, príčiny a dôsledky korózie bežnej a predpätej výstuže, možnosti kontroly a monitorovania, ochrana proti korózii, normy. Korózia v pôde - úložné zariadenia, požiadavky na odolnosť proti korózii, hodnotenie koróznej agresivity zemín, ochrana proti korózii. Milan Kouřil (VŠCHT Praha) Korózny monitoring Metódy - fyzikálne, elektrochemické. Dostupné riešenia, citlivosť. Aplikácie - chemický priemysel, ropný a plynárenský priemysel, kultúrne pamiatky, elektronika, doprava. Odber vzoriek z prostredia a korelácia s údajmi o korózii. Normy. Milan Kouřil (VŠCHT Praha) 25.10.2024
Deň 13 Praktické cvičenia - Povrchová úprava 1) Meranie hrúbky povlaku (magneticko-indukčná metóda, vírivé prúdy)
2) Kvalitatívna skúška mriežkou vs. kvantitatívna skúška odtrhnutím
3) Vyhodnotenie vzoriek povlaku po zrýchlených testoch (pľuzgiere vs. referenčné, podkorodovanie z vtláčania, ... )
4) Kvapková skúška eloxovaného hliníka s roztokom CuSO4, utesnený vs. neutesnený
5) Stanovenie hrúbky zinkového povlaku na reze vs. zmena hmotnosti po morení v inhibovanej HCl
07.11.2024
Deň 14 Praktické cvičenia - Laboratórne korózne metódy 1) Bodová korózia - FeCr18Ni10 v skúške FeCl3 (úbytok hmotnosti, hustota a hĺbka bodovej korózie)
2) Metóda objemovej rýchlosti korózie - Al v roztoku NaOH (hmotnostný úbytok v závislosti od objemu vodíka)
3) Stanovenie rýchlosti korózie metódou polarizačného odporu- Ti v prostredí bez fluóru a s obsahom fluóru
4) Vplyv inhibítorov korózie na rýchlosť korózie - uhlíková oceľ v kyseline sírovej (+thiomočovina)
5) Kontrola zloženia použitých materiálov pomocou mobilného XRF analyzátora
08.11.2024
Deň 15 Všeobecné prístupy k ochrane proti korózii Odporúčané praktické postupy na ochranu proti korózii. Optimalizácia výberu materiálu na základe údajov o korózii a s prihliadnutím na ekonomické a prevádzkové požiadavky riešenia. Najčastejšie chyby pri výbere protikoróznej ochrany. Informácie o certifikácii Václav Šefl (VŠCHT Praha), Jiří Sikač 28.11.2024

Organizačná štruktúra Organizačné záležitosti, informácie

doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D.
matilda.zemanova@stuba.sk,
+421 9 18674 46

Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D.

kurzy@aki-koroze.cz,
anna.knaislova@vscht.cz,
+420 605 765 560

Program a štruktúra


Ing. Václav Šefl, Ph.D., vaclav.sefl@vscht.cz, +420 220 446 136

Prednášajúci


prof. Ing. Ján Híveš, Ph.D.
doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
Ing. Petr Szelag
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
Ing. Ladislav Obr, CSc.
prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.
Ing. Maroš Meliš
Ing. Matúš Žemlička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Ing. Václav Šefl, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
doc. Mgr. Maroš Halama, Ph.D.
Ing. Martin Vosecký, Ph.D.
doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.Aktualizované - 14. novembra 2023